ไมโคร-เบลส เอฟ-โอ-จี เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ ใช้สำหรับบำบัดไขมัน คราบไขมัน และ บ่อบำบัด(Grease trap) ใช้ได้ทั้งระบบบำบัดน้ำและโรงอาหารโรงงานอุตสาหกรรม ไมโคร-เบลส เอฟ-โอ-จี เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตราย ผ่านกรรมวิธีคัดแยกสายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคที่รับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วยลดการอุดตันของไขมัน ไมโคร-เบลส เอฟ-โอ-จี ช่วยกำจัดกลิ่น ลดการเกิดของเสีย ช่วยยืดเวลาการบำรุงรักษาระบบบำบัดทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดบ่อบัดน้อยลง และไมโคร-เบลส เอฟ-โอ-จี ยังสามารถลดค่า Oil&Grease ค่า TSS, BOD, COD และ NH3N

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ

- มีลักษณะเป็นของเหลว

- สีขาวขุ่น

- มีกลิ่นหอม

- ทนต่ออุณหภูมิ 82 oC

- ความเป็น กรด-เบส(pH) 7-8

- ไม่เป็นพิษ, ไม่ทำให้เกิดโรค, ไม่ติดไฟ

- ปริมาณจุลินทรีย์ (CFU) 850,000 Million CFU/Liter

- จำนวนสายพันธุ์ท้งั หมด 77 สายพันธุ์

- อายุการเก็บรักษา (Shelf Life) 10 ปี

 

Uses / การใช้งาน

• Wastewater
• Restaurants
• Kitchens
• Restrooms
• Drains
• Septic Tanks
• Military

Benefits / ประโยชน์ที่จะได้รับ

• Odor Control - eliminates odors by digesting the organic particles that cause odor

• Load Reduction - microbes digest fats, oils, and grease in collection systems causing wastewater treatment plants to operate more efficiently

• Sludge Reduction - by reducing sludge, sludge disposal costs are greatly reduced

Download

บริษัท ไมโคร เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายจุลินทรีย์ไมโคร-เบลส(Micro-Blaze) และได้สิทธิ์เป็นดิสทริบิวเตอร์แบรนด์ Micro-Blaze โดยเริ่มสัญญาตังแต่ กันยายน 2556 เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยจุลินทรีย์ที่ผลิตมาจากธรรมชาติผ่านเทคโนโลยีชั้นสูง ทำให้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สูง สามารถบำบัดน้ำเสีย กำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และยังสามารถลดค่า LEL's

© 2015 Micro Environmental